Perills derivats de l'amiant

PRESÈNCIA DE L'AMIANT EN EDIFICACIONS PUBLIQUES: 

CONSTATACIÓ EN CENTRES EDUCATIUS


PERILLS DERIVATS DE L'AMIANT

L'amiant és un mineral compost per fibres microscòpiques que ha sigut integrat en la composició de molts materials utilitzats en la indústria i la construcció.
Totes les seues variants han sigut classificades pel Centre Internacional de Recerca sobre el Càncer (CIRC), com a substàncies cancerígenes, motiu pel qual , la seua utilització a Espanya es va prohibir en 2002, però la prohibició no ha sigut suficient per a resoldre les conseqüències derivades de l'existència de milers de tones d'amiant instal·lat en béns d'equip, en l'estructura de centres educatius, hospitals i tot tipus d'edificacions públiques i privades construïts entre 1960 i 1990.

FIBROCIMENT: És una mescla de ciment amb fibres d'amiant en la seua composició, emprat intensivament com a material de construcció fins a la seua prohibició en 2002, actualment segueix instal·lat en infinitat d'edificacions.

Es pot presentar de diferents formes: plaques ondades i planes per a cobertes, baixants d'aigües residuals, dipòsits d'aigua, conductes de fum, jardineres, plaques decoratives... 

EXPOSICIÓ I RISCOS PER A la SALUT

El risc sorgeix quan s'alliberen les fibres d'amiant en l'aire que es respira, doncs en general invisibles a l'ull humà, poden penetrar i dipositar-se en els pulmons.(k+Latència)
L'amiant és la primera causa de càncer ocupacional entre els treballadors europeus. La presència d'est en instal·lacions, edificis i infraestructures, a més dels residus en el medi ambient, segueix causant nivells inacceptables de malaltia i mortalitat.

 
NECESSITAT D'ADOPTAR MESURES PREVENTIVES

El reconeixement explicite per part de la GVA, de l'existència de 150 centres educatius contenint amiant en les seues instal·lacions, evidencia la gravetat i extensió del problema a la Comunitat Valenciana. En aquestes circumstàncies el Govern Valencià no pot eludir la seua responsabilitat i l'obligació de vetlar i garantir la salut laboral dels treballadors en aquests centres i igualment la salut pública i ambiental dels usuaris, xiquets i joves especialment sensibles a aquest riscos.
La Conselleria d'Educació està obligada a engegar de manera urgent un Pla d'identificació, diagnostique i eliminació de l'amiant en els centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana. 
La Directiva del Parlament Europeu i del Consell 83/477/CEE estableix en el seu Article 16 que “Els Estats membres crearan un registre nacional dels edificis públics i dels edificis i centres industrials o comercials que continguen Amiant”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada