dimecres, 7 de gener de 2015

Informació per a totes aquelles AMPA en el centre de les quals existisca fibrociment en qualsevol de les seues instal•lacions

Fa pocs mesos la Conselleria es va veure obligada, després de fallada del Tribunal Superior de Justícia Valencià, a lliurar al grup parlamentari d'EU una informació que fins a aquell moment s'havia negat a proporcionar: la dels centres escolars que encara tenen fibrociment en les seues instal•lacions. Us annexem els 154 centres d'aqueixa llista, però hem comprovat que esta no és exhaustiva i falten centres.


El fibrociment es va usar massivament a Espanya entre els anys 60 i 90 i per tant no és estrany que el vostre centre puga tenir alguna coberta de uralita, una jardinera o qualsevol altre element amb eixe material. En 1993 ja es va limitar la fabricació, però fins a desembre de 2001 no es va prohibir a Espanya tant el seu ús com la seua fabricació. Es va aplicar així en la nostra legislació la Directiva europea 76/769/CEE que també prescriu a les administracions l'obligació d'eliminar el fibrociment "al final de la seua vida útil". A major deteriorament del material major és el perill que s'alliberen les fibres d'amiant que hi ha en la seua composició.


L'amiant és altament cancerigen per inhalació, actua a llarg termini (es manifesta molts anys després que l'afectat s'haja exposat al mateix) i és el major causant de càncer ocupacional entre els treballadors europeus.La Directiva europea 83/477/CEE estableix que els estats membres de la UE han de realitzar un inventari dels centres públics, indústries i centres comercials que tinguen dit material, amb l

'objecte evident que es puga revisar el seu nivell de deteriorament. Que sapiem aquest inventari no s'ha realitzat a Espanya i menys a la Comunitat Valenciana, la qual cosa vol dir que els ciutadans estem exposats als seus efectes, atès que les instal•lacions que el posseeixen no estan subjectes a revisió.


Si a més els ciutadans són els nostres fills i filles, amb més motiu hem d'exigir a les autoritats la retirada progressiva del fibrociment. El AMPA del CEIP Ciutat de Bolonia de València va aconseguir, gràcies a la seua perseverança en la denúncia, que la fiscalia s'interessara pel problema que tenien i que advertira a la Conselleria que incorreria en responsabilitats penals si no actuava. Al final, el fibrociment va ser retirat del seu centre. Seguint el seu exemple FAPA-VALÈNCIA vol facilitar a les AMPA afectades un protocol d'actuació per a aconseguir que la Conselleria d'una manera responsable i ordenada procedisca a la retirada progressiva del fibrociment. En un altre document que us enviem teniu aquest protocol.EVA GRIMALTOS
Presidenta de FAPA-VALÈNCIA